СВЕКРВА

свекрва, –е ж.

  1. Лексикографска дефиниција:

‘мужевљева мајка’

2. Семантички деривати и метафоре:

  1. ‘она која се понаша као свекрва, која стално критикује и наређује’
  2. ‘зла жена’

3. Творбени деривати:
свекрвин прид.
свекрвица деминутив и хипокористик

4. Изрази:
свекрвина глава бот. врста кактуса Echinocactus tortuosus, Melocactus communis
свекрвин језик бот. жабица, Opuntia ficus indica


5. Фразеологизми:

6. Етимологија:
све̏крва -е̄ f. (од XIII в.), све̏крвица dem., све̏крвин адј.; српсл. свекры, свекрьвь. — Од. псл. *svekry, акуз. *svekrъvь f., уп. стсл. свекры, мак. свекрва, буг. свекъ̀рва, слн. svkrva, стчеш. svekrev, svekrva, стпољ. świekry, świekrew, рус. свекровь, укр. свекруха, све́крíвщина, блр. свякро́ў, свякро́ва | Псл. термин сродства своди се заједно са стинд. śvaśrú-, нперс. xusrū, лат. socrus, socrūs, гот. swaihro, стисл. sværa, стенгл. swér, sweger, ствнем. swigar, јерм. skesur, кимр. chwegr, корнв. hweger на пие. *su̯eḱrū-, без поуздано утврђене крајње етимологије. Углавном се претпоставља да је посреди сложеница са истим првим чланом *su̯e- као у *su̯e-ḱuros > све̏кар; за други део се помишља да би могло бити пие. *kruH- > кр̑в; покушаји да му се нађе исти етимон као за *-ḱuros у називу за свекра суочавају се са тешко пребродивим фонетским потешкоћама. Постоји и тумачење по којем би оба термина била не сложенице, већ суфиксалне изведенице типа *daHi-u̯er- > де̏вер, али ни оно са формалне стране није без проблема. У појединим језицима ови термини су проширили значење и на таста и ташту, првобитно су се односили само на младожењиног оца и мајку са тачке гледишта невесте, као у српском. Шаљиво извођење свекрва од (за) све крива нема језичког основа.• Skok 2:370, s.v. svȅkar; ESJS 15:905–907, s.v svekry; Трубачев 1959: 118–125; Bezlaj 3: 347–348; NIL 672–675.

Снежана Петровић

Азбучник